2018-03-13

Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

KOMENDY POWIATOWEJ

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w OSTRÓDZIE

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Ostródzie, zwanej dalej „Komendą Powiatową”, określa szczegółową organizację Komendy Powiatowej, w tym:

 1. kierowanie pracą Komendy Powiatowej;
 2. strukturę organizacyjną Komendy Powiatowej;
 3. zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych;
 4. wzory pieczęci i stempli;
 5. liczbę i rodzaj stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej.

 

§ 2. 1. Komenda jest zakwalifikowana do III kategorii Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

2.Terenem działania Komendy Powiatowej jest obszar powiatu ostródzkiego.

3.Siedzibą Komendy Powiatowej jest miasto Ostróda, ul. Stapińskiego 19C.

 

§ 3. Użyte w regulaminie organizacyjnym skróty oznaczają:

 1. PSP - Państwowa Straż Pożarna;
 2. OSP - Ochotnicza Straż Pożarna;
 3. JRG – jednostka ratowniczo-gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej;
 4. KSRG- Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy;
 5. Komendant Powiatowy – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
  w Ostródzie;
 6. Zastępca Komendanta Powiatowego – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II

Kierowanie pracą Komendy Powiatowej

 

§ 4. 1.Pracą Komendy Powiatowej kieruje Komendant Powiatowy przy pomocy Zastępcy Komendanta Powiatowego oraz kierowników komórek organizacyjnych.

2.Podczas nieobecności Komendanta Powiatowego, jego zadania i kompetencje 
w zakresie określonym w niniejszym regulaminie realizuje Zastępca Komendanta Powiatowego.

3.  W przypadku krótkotrwałej nieobecności Komendanta Powiatowego i Jego Zastępcy, upoważnionym do doraźnego kierowania Komendą Powiatową jest oficer kierujący wydziałem operacyjno – szkoleniowym, a w następnej kolejności dowódca JRG nr 1
w Ostródzie. Kierowanie Komendą Powiatową ogranicza się w tym przypadku
do załatwiania spraw bieżących, nie powodujących skutków finansowych i prawnych.

4.W przypadku określonym w §4 pkt 3, przy długotrwałej nieobecności Komendanta Powiatowego i Jego Zastępcy, kolejno Komendant Powiatowy lub Zastępca Komendanta Powiatowego występują z wnioskiem do Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie o wyznaczenie funkcjonariusza pożarnictwa do kierowania Komendą Powiatową na czas ich nieobecności.

5.Komendant Powiatowy lub upoważniony przez niego zastępca przyjmują interesantów
w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu.

6.  Dzień i godziny przyjęć interesantów w sprawach jak w §4 pkt 5, Komendant Powiatowy podaje do powszechnej wiadomości poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń
w budynku Komendy Powiatowej.

 

§ 5. 1.  Do podpisu i aprobaty Komendanta Powiatowego zastrzega się dokumentację:

 1. dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych, jako dysponenta środków budżetowych po parafowaniu głównego księgowego; projekty pism, decyzji i innych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych, inwentaryzacji oraz postępowań dotyczących szkód wyrządzonych w majątku jednostki, które są przedkładane Komendantowi Powiatowemu po uzyskaniu aprobaty głównego księgowego;
 2. kierowaną do Komend Wojewódzkich PSP,  Komendy Głównej PSP, centralnych organów państwa oraz wojewódzkiej administracji rządowej i samorządowej, wojewódzkiej administracji zespolonej, samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu, organów kontroli państwowej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych i organizacji społecznych;
 3. pisma kierowane do senatorów i posłów;
 4. władcze akty administracyjne wydawane przez Komendanta Powiatowego,
  jako organu administracji publicznej;

 

 1. odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności Zastępcy Komendanta Powiatowego, kierowników komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej oraz
  jej pracowników;
 2. zakresy czynności Zastępcy Komendanta Powiatowego oraz pracowników
  i strażaków Komendy Powiatowej;
 3. zarządzenia, decyzje, rozkazy, delegacje służbowe, plany pracy i kontroli i inne dokumenty koordynujące działania organów ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu ziemskiego.

 

2.  Podczas nieobecności Komendanta Powiatowego kompetencje jego przejmuje Zastępca Komendanta Powiatowego i upoważniony jest  on do podpisywania dokumentacji wyszczególnionej w § 5.1. z wyjątkiem pkt. 1, 5, 6 oraz spraw związanych z zatrudnieniem, zwolnieniem i ustaleniem uposażenia strażaków i pracowników Komendy Powiatowej.

 

Rozdział III

Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej

 

§ 6. 1.W skład Komendy Powiatowej wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:

 

 1.  

Zastępca Komendanta w zakresie informacji niejawnych i spraw obronnych

-

POIN

 1.  

Wydział Operacyjno-Szkoleniowy, w skład którego wchodzi Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego (SK KP)

-

PR

 1.  

Sekcja Kadr i Organizacji

-

PK

 1.  

Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza

-

PZ

 1.  

Sekcja Kwatermistrzowsko - Techniczna

-

PT

 1.  

Sekcja Finansów

-

PF

 1.  

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 1 w Ostródzie,
z siedzibą przy ul. Stapińskiego 19B

-

PJRG-1

 1.  

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 2 w Morągu, z siedzibą przy ul. Jagiełły 2

-

PJRG-2

 

2.  Komendantowi Powiatowemu podlegają bezpośrednio:

 1. Zastępca Komendanta w zakresie spraw obronnych i informacji niejawnych;
 2. Sekcja Kadr i Organizacji;
 3. Sekcja Finansów;
 4. Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza;
 5. Dowódca JRG nr 2 w Morągu w zakresie realizacji spraw BHP;

 

3. Zastępca Komendanta Powiatowego nadzoruje:

 1. Wydział Operacyjno-Szkoleniowy wraz z SK KP;
 2. Sekcję Kwatermistrzowsko - Techniczną;
 3. Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 1 w Ostródzie;
 4. Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 2 w Morągu.

 

Rozdział IV

Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych

 

 

§ 7. 1.Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą,
a także współpracują z jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej, jednostkami administracji publicznej, organizacjami wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także realizują inne zadania z zakresu ochrony ludności.

2.Komórki organizacyjne zobowiązane są do wzajemnego uzgadniania swojej działalności oraz współdziałania przy wykonywaniu zagadnień w zakresie niezbędnym do zapewnienia skoordynowanego działania komendy, a także do współdziałania z komórką organizacyjną wiodącą w sprawie.

3.W realizacji zadań obejmujących czynności kilku komórek organizacyjnych
ich prowadzenie należy do komórki organizacyjnej, której zakres zadań obejmuje najwięcej zadań lub Komendant Powiatowy wydał w tym zakresie stosowną dyspozycję.

4.Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem lub spory kompetencyjne dotyczące zakresu i zadań komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej rozstrzyga Komendant Powiatowy.

5. Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej,
przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy w szczególności :

 1. planowanie i realizacja budżetu Komendy Powiatowej;
 2. podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;
 3. sporządzanie programu działania oraz planu pracy Komendy Powiatowej, analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań;
 4. współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w Komendzie Powiatowej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi;
 5. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz z innymi służbami, inspekcjami i strażami, a także z podmiotami KSRG;
 6. współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego;
 7. załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje
  i organy władzy;
 8. współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej i wewnętrznej oraz realizowanie zaleceń pokontrolnych;
 9. opracowywanie zakresów czynności przez poszczególnych kierowników komórek organizacyjnych w stosunku do podległych pracowników;
 10. realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych związanych z opracowaniem
  i aktualizacją:
  • dokumentów do „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”;
  • planu podwyższania oraz obniżania stanów gotowości obronnej w jednostce organizacyjnej;
  • planu organizacji i rozwijania stanowiska kierowania kierownika jednostki;
  • dokumentów związanych z programowaniem obronnym;
  • innych dokumentów dotyczących przygotowań obronnych;
  • danych teleadresowych pracowników, dla potrzeb alarmowania i powiadamiania;
 11. realizowanie zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 12. opracowywanie materiałów do udostępniania jako informacja publiczna;
 13. wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnych z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej;
 14. przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów (instrukcji kancelaryjnej)
  i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentów do archiwum oraz ich brakowania;
 15. realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez Komendanta Powiatowego funkcji w powiatowym zespole reagowania kryzysowego;
 16. współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego;
 17. realizacja przedsięwzięć dotyczących organizacji KSRG na obszarze powiatu;
 18. współudział w organizacji i przeprowadzaniu szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych;
 19. prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej spraw prowadzonych przez komórkę organizacyjną zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami,
  w tym między innymi przestrzeganie zasad ochrony tajemnicy prawem chronionej;
 20. realizowanie zadań z zakresu kontroli zarządczej.

 

§ 8.  Zasady funkcjonowania i pełnienia służby w JRG nr 1 i JRG nr 2 oraz SK KP określa Regulamin pracy i służby Komendy Powiatowej PSP wydany w oparciu o Zarządzenie
KG PSP w sprawie ramowego regulaminu służby w jednostkach organizacyjnych PSP
oraz regulaminu musztry i ceremoniału pożarniczego.

 

 

§ 9. Zastępca Komendanta Powiatowego realizuje zadania z zakresu:

 1. prowadzenia dokumentacji dotyczącej informacji niejawnych oraz nadzorowania przestrzegania przepisów w tym zakresie, w myśl ustawy o ochronie informacji niejawnych
 2. całokształtu zagadnień związanych z przygotowaniami obronnymi w Komendzie Powiatowej oraz nadzoru nad poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji spraw obronnych.

 

§ 10. Do zadań Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego należy w szczególności:

 1. analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego  na obszarze powiatu oraz przygotowanie Komendy Powiatowej do organizacji działań ratowniczych,
  w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych,
  a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;
 2. opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
 3. przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń
  do właściwych służb, zgodnie z obowiązującymi procedurami;
 4. koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi
  w działania ratownicze na obszarze powiatu;
 5. przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;
 6. analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo – gaśniczych, innych podmiotów KSRG oraz jednostek OSP z terenu powiatu i przedstawianie wniosków
  w tym zakresie;
 7. zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę
  z Stanowiskiem Kierowania Komendanta Wojewódzkiego;
 8. sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki KSRG, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;
 9. współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia
  i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 10. przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować  w akcjach ratowniczych;

 

 1. nadzorowanie gotowości operacyjnej JRG oraz innych podmiotów KSRG, analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;
 2. przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
 3. przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie
  w zakresie operacyjnego zabezpieczenia sąsiednich obszarów chronionych;
 4. koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania KSRG;
 5. prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład KSRG  na obszarze działania;
 6. planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby Komendy Powiatowej i KSRG
  na obszarze powiatu oraz ewidencja stanu wyszkolenie członków OSP z terenu powiatu;
 7. planowanie, organizowanie i przeprowadzanie szkolenia członków OSP;
 8. inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów KSRG na obszarze powiatu;
 9. organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków dla strażaków systemu codziennego;
 10. nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy, a także prawidłowego i bezawaryjnego działania systemu funkcjonowania jednostek KSRG;
 11. zapewnienie niezawodnego i ciągłego działania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej;
 12. nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz wykorzystywanych w działalności Komendy Powiatowej;
 13.  planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania,
  a także systemów alarmowania na obszarze działania Komendy Powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 14. nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb Komendy Powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz ich alarmowania i dysponowania
  w obszary chronione;
 15. nadzorowanie i zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej i systemów teleinformatycznych funkcjonujących w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej;
 16. sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;
 17. wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;
 18. systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych
  w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej Komendy Powiatowej;
 19. analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie  sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej;
 20. realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;
 21. administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;
 22. nadzór nad stroną internetową Komendy Powiatowej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną;
 23. analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania Komendy Powiatowej;
 24. koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek KSRG na obszarze działania Komendy Powiatowej;
 25. sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności;
 26. prowadzenie ewidencji oraz rozliczanie czasu służby i pracy strażaków pełniących służbę w Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego, a także prowadzenie indywidualnych  kart  ewidencji  czasu  służby;
 27. ustalanie harmonogramu służby obejmującego okres rozliczeniowy oraz miesięcznych grafików służb zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także opracowywanie planu urlopów;
 28. realizacja zadań związanych z przygotowaniami obronnymi w komendzie zgodnie z powierzonym zakresem obowiązków.

 

§ 11.Do zadań Sekcji Kontrolno - Rozpoznawczej należy w szczególności:

 1. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;
 2. współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 3. inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;
 4. opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
 5. opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 6. analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie powiatu,
  w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się;
 7. opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków,
  innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;
 8. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania
  i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych;
 9. rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
 10. przygotowywanie projektu stanowiska Komendanta Powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;
 11. przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków,
  innych obiektów budowlanych oraz terenów;
 12. wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku
  w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska;
 13. wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych
  w znowelizowanych przepisach techniczno - budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;
 14. zapewnienie właściwego połączenia systemów monitoringu pożarowego z Komendą Powiatową oraz nadzór nad właściwym działaniem systemu w Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego;
 15. nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania Komendy Powiatowej;
 16. opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym;
 17. rozpatrywanie skarg i zażaleń mieszkańców w sprawach bezpieczeństwa pożarowego oraz innych zagrożeń;
 18. wdrażanie postanowień Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
  w sprawie spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego, w inny sposób niż to określono w przepisach techniczno-budowlanych;
 19. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych i łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;
 20. realizacja zadań związanych z przygotowaniami obronnymi w komendzie zgodnie z powierzonym zakresem obowiązków.

 

§ 12. Do zadań Sekcji Kadr i Organizacji należy w szczególności:

 1. realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej Komendanta Powiatowego;
 2. przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi
  w Komendzie Powiatowej oraz nadzór nad prawidłowym i terminowym przygotowaniem tych dokumentów dla pozostałych pracowników;
 3. opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy
  w Komendzie Powiatowej oraz ich bieżąca aktualizacja;
 4. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrzorganizacyjnych Komendy Powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
 5. ewidencjonowanie pieczęci i stempli w Komendzie Powiatowej;
 6. prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów
  i rencistów Komendy Powiatowej;
 7. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno-rentowej strażaków
  i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej;
 8. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej;
 9. prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków
  i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej;
 10. realizowanie zadań z zakresu planowania pracy Komendy Powiatowej;
 11. zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej Komendy Powiatowej;
 12. organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta Powiatowego;
 13. opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji
  i wytycznych Komendanta Powiatowego;
 14. prowadzenie i nadzorowanie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej
  w Komendzie Powiatowej;
 15. organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
 16. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej Komendy Powiatowej przez Oficera Prasowego;
 17. przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania Komendy Powiatowej;
 18. organizowanie systemu i koordynacja kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej;
 19. realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg
  i wniosków dla Komendy Powiatowej;
 20. prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendanta Powiatowego;
 21. prowadzenie ewidencji urlopów oraz rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy funkcjonariuszy systemu codziennego oraz pracowników cywilnych Komendy Powiatowej, nadzór nad rozliczaniem i ewidencjonowaniem czasu służby funkcjonariuszy systemu zmianowego;
 22. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem prawa do dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej;
 23. nadzór nad prowadzeniem kroniki Komendy Powiatowej;
 24. nadzór nad realizacją zagadnień z zakresu kontroli zarządczej;
 25. realizacja zadań związanych z przygotowaniami obronnymi w komendzie zgodnie z powierzonym zakresem obowiązków.

 

§ 13. Do zadań Sekcji  Finansów  należy w szczególności:

 1. sprawowanie nadzoru w imieniu Komendanta Powiatowego nad gospodarką finansową;
 2. prowadzenie rachunkowości Komendy Powiatowej;
 3. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
  1. wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Komendy Powiatowej,
  2. zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Komendę Powiatową,
  3. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  4. zapewnieniu terminowego ściągania należności;
 4. analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Komendy Powiatowej;
 5. prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
 6. nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku Komendy Powiatowej;
 7. prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych;
 8. planowanie budżetu w oparciu o dane zebrane z komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej;
 9. prowadzenie archiwum Komendy Powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj.  przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;
 10. realizacja zadań związanych z przygotowaniami obronnymi w komendzie zgodnie z powierzonym zakresem obowiązków.

 

§ 14.Do zadań Sekcji Kwatermistrzowsko - Technicznej należy w szczególności:

 1. administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji Komendy Powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
 2. opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną i wyposażenie osobiste;
 3. prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków;
 4. dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Komendy Powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
 5. zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty  KSRG na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań
  w ramach odwodów operacyjnych;
 6. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego Komendy Powiatowej;
 7. prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;
 8. likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
 9. sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja
  ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Komendy Powiatowej;
 10. prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu Komendy Powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych,
  a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódców JRG i kierowników komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej;
 11. systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą do spraw operacyjnych priorytetów w tym zakresie;
 12. realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej oraz z innych źródeł;
 13. prowadzenie postępowań z zakresu zamówień publicznych;
 14. prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;
 15. zapewnienie sprawności i niezawodności pojazdów oraz sprzętu silnikowego,
  a także przeprowadzanie corocznych przeglądów technicznych;
 16. obsługa transportowa komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej;
 17. prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami,  smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
 18. nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne Komendy Powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
 19. organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;
 20. wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego;
 21. nadzór nad realizacją spraw związanych z zagospodarowaniem zbędnych
  lub zużytych składników majątku;
 22. realizacja świadczeń z tytułu równoważnika pieniężnego w zamian
  za umundurowanie;
 23. nadzór nad terminowością i prawidłowością składanych oświadczeń mieszkaniowych;
 24. realizacja zadań związanych z przygotowaniami obronnymi w komendzie zgodnie z powierzonym zakresem obowiązków.

 

§ 15. 1.Do zakresu działania Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych należy w szczególności:

 1. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami                   oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
 2. wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym              oraz w ramach odwodów operacyjnych;
 3. wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych na bazie JRG Nr 1 w Ostródzie z zakresu:
  1. ratownictwa wodnego,
  2. ratownictwa technicznego;
 4. wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
 5. współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
 6. sporządzanie informacji ze zdarzenia oraz wymaganych załączników w związku
  z prowadzonymi działań ratowniczymi;
 7. dokumentowanie toku pełnienia służby, prowadzenie ewidencji oraz rozliczanie czasu służby i pracy strażaków pełniących służbę w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych,
  a także prowadzenie indywidualnych kart ewidencji czasu służby;
 8. ustalanie harmonogramu służby obejmującego okres rozliczeniowy oraz miesięcznych grafików służb zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także opracowywanie planu urlopów;
 9. prowadzenie ewidencji pracy strażaków w warunkach szkodliwych;
 10. przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych
  na przydzielonym obszarze chronionym;
 11. prowadzenie doskonalenia zawodowego strażaków pełniących służbę w JRG poprzez:
  1. realizację szkolenia w oparciu o ramowe roczne i szczegółowe miesięczne plany doskonalenia zawodowego,
  2. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach,
  3. prowadzenie okresowych sprawdzianów wiadomości i umiejętności,
  4. dokumentowanie doskonalenia zawodowego;
 12. realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG; organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków systemu zmianowego;
 13. prowadzenie bieżącej analizy i ewidencji wyszkolenia ogólnego i zawodowego,
  jak również zgłaszanie potrzeb oraz kierowanie strażaków na szkolenia i kursy uzupełniające;
 14. wystawianie opinii służbowych dla podległych funkcjonariuszy w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy;
 15. zapewnienie właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych strażaków;
 16. udział w aktualizacji:
  1. stanu gotowości operacyjnej,
  2. procedur ratowniczych,
  3. dokumentacji operacyjnej;
 17. udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych;
 18. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań zleconych do realizacji podległym funkcjonariuszom;
 19. sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem w ładzie i porządku użytkowanych pomieszczeń jednostki;
 20. analiza i przedkładanie wniosków w zakresie wycofania z użytkowania sprzętu zużytego i zbędnego;
 21. inicjowanie i zapewnienie nadzoru nad działaniami zmierzającymi do zapewnienia utrzymania gotowości operacyjno – technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
 22. współudział w planowaniu, organizowaniu i przeprowadzaniu szkoleń członków OSP;
 23. realizacja zadań związanych z przygotowaniami obronnymi w komendzie zgodnie z powierzonym zakresem obowiązków.

 

 1. Do zakresu działania Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 w Ostródzie należy pełnienie funkcji Oficera Prasowego Komendanta Powiatowego, zgodnie z przydzielonym zakresem obowiązków.

 

 1. Dozakresu działania Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 w Morągu w zakresie  realizacji spraw BHP należy w szczególności:
 2. prowadzenie kontroli warunków pracy i służby oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i służby;
 3. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy i służby;
 4. sporządzanie i przedstawianie Komendantowi Powiatowemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy i służby zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników i funkcjonariuszy PSP oraz poprawę warunków pracy i służby;
 5. przedstawianie Komendantowi Powiatowemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy i służby oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy i służby;
 6. ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań
  na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
 7. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności
  w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników i funkcjonariuszy PSP;
 8. uczestniczenie w pracach, powołanej przez Komendanta Powiatowego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy i służby oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy i służby, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

Wzory pieczęci i stempli

 

§ 16. Komenda Powiatowa używa:

 1. urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  w Ostródzie, woj. warmińsko-mazurskie”;
 2. urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  w Ostródzie,  woj. warmińsko-mazurskie”;
 3. pieczęci okrągłej o średnicy 20 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
  w Ostródzie, woj. warmińsko-mazurskie”;

 

 

 

 

 1. stempla nagłówkowego o treści:

 

/Godło/

KOMENDA POWIATOWA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w OSTRÓDZIE

 woj. warmińsko-mazurskie

 

 1. innych stempli służbowych i pomocniczych według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

 

§  17.1.Schemat struktury organizacyjnej Komendy Powiatowej określa załączniki nr 1.

2.Liczbę i rodzaj stanowisk w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej określa załącznik nr 2.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

KOMENDY POWIATOWEJ

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w OSTRÓDZIE

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Ostródzie, zwanej dalej „Komendą Powiatową”, określa szczegółową organizację Komendy Powiatowej, w tym:

 1. kierowanie pracą Komendy Powiatowej;
 2. strukturę organizacyjną Komendy Powiatowej;
 3. zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych;
 4. wzory pieczęci i stempli;
 5. liczbę i rodzaj stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej.

 

§ 2. 1. Komenda jest zakwalifikowana do III kategorii Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

2.Terenem działania Komendy Powiatowej jest obszar powiatu ostródzkiego.

3.Siedzibą Komendy Powiatowej jest miasto Ostróda, ul. Stapińskiego 19C.

 

§ 3. Użyte w regulaminie organizacyjnym skróty oznaczają:

 1. PSP - Państwowa Straż Pożarna;
 2. OSP - Ochotnicza Straż Pożarna;
 3. JRG – jednostka ratowniczo-gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej;
 4. KSRG- Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy;
 5. Komendant Powiatowy – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
  w Ostródzie;
 6. Zastępca Komendanta Powiatowego – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II

Kierowanie pracą Komendy Powiatowej

 

§ 4. 1.Pracą Komendy Powiatowej kieruje Komendant Powiatowy przy pomocy Zastępcy Komendanta Powiatowego oraz kierowników komórek organizacyjnych.

2.Podczas nieobecności Komendanta Powiatowego, jego zadania i kompetencje 
w zakresie określonym w niniejszym regulaminie realizuje Zastępca Komendanta Powiatowego.

3.  W przypadku krótkotrwałej nieobecności Komendanta Powiatowego i Jego Zastępcy, upoważnionym do doraźnego kierowania Komendą Powiatową jest oficer kierujący wydziałem operacyjno – szkoleniowym, a w następnej kolejności dowódca JRG nr 1
w Ostródzie. Kierowanie Komendą Powiatową ogranicza się w tym przypadku
do załatwiania spraw bieżących, nie powodujących skutków finansowych i prawnych.

4.W przypadku określonym w §4 pkt 3, przy długotrwałej nieobecności Komendanta Powiatowego i Jego Zastępcy, kolejno Komendant Powiatowy lub Zastępca Komendanta Powiatowego występują z wnioskiem do Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie o wyznaczenie funkcjonariusza pożarnictwa do kierowania Komendą Powiatową na czas ich nieobecności.

5.Komendant Powiatowy lub upoważniony przez niego zastępca przyjmują interesantów
w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu.

6.  Dzień i godziny przyjęć interesantów w sprawach jak w §4 pkt 5, Komendant Powiatowy podaje do powszechnej wiadomości poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń
w budynku Komendy Powiatowej.

 

§ 5. 1.  Do podpisu i aprobaty Komendanta Powiatowego zastrzega się dokumentację:

 1. dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych, jako dysponenta środków budżetowych po parafowaniu głównego księgowego; projekty pism, decyzji i innych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych, inwentaryzacji oraz postępowań dotyczących szkód wyrządzonych w majątku jednostki, które są przedkładane Komendantowi Powiatowemu po uzyskaniu aprobaty głównego księgowego;
 2. kierowaną do Komend Wojewódzkich PSP,  Komendy Głównej PSP, centralnych organów państwa oraz wojewódzkiej administracji rządowej i samorządowej, wojewódzkiej administracji zespolonej, samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu, organów kontroli państwowej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych i organizacji społecznych;
 3. pisma kierowane do senatorów i posłów;
 4. władcze akty administracyjne wydawane przez Komendanta Powiatowego,
  jako organu administracji publicznej;

 

 1. odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności Zastępcy Komendanta Powiatowego, kierowników komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej oraz
  jej pracowników;
 2. zakresy czynności Zastępcy Komendanta Powiatowego oraz pracowników
  i strażaków Komendy Powiatowej;
 3. zarządzenia, decyzje, rozkazy, delegacje służbowe, plany pracy i kontroli i inne dokumenty koordynujące działania organów ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu ziemskiego.

 

2.  Podczas nieobecności Komendanta Powiatowego kompetencje jego przejmuje Zastępca Komendanta Powiatowego i upoważniony jest  on do podpisywania dokumentacji wyszczególnionej w § 5.1. z wyjątkiem pkt. 1, 5, 6 oraz spraw związanych z zatrudnieniem, zwolnieniem i ustaleniem uposażenia strażaków i pracowników Komendy Powiatowej.

 

Rozdział III

Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej

 

§ 6. 1.W skład Komendy Powiatowej wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:

 

 1.  

Zastępca Komendanta w zakresie informacji niejawnych i spraw obronnych

-

POIN

 1.  

Wydział Operacyjno-Szkoleniowy, w skład którego wchodzi Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego (SK KP)

-

PR

 1.  

Sekcja Kadr i Organizacji

-

PK

 1.  

Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza

-

PZ

 1.  

Sekcja Kwatermistrzowsko - Techniczna

-

PT

 1.  

Sekcja Finansów

-

PF

 1.  

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 1 w Ostródzie,
z siedzibą przy ul. Stapińskiego 19B

-

PJRG-1

 1.  

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 2 w Morągu, z siedzibą przy ul. Jagiełły 2

-

PJRG-2

 

2.  Komendantowi Powiatowemu podlegają bezpośrednio:

 1. Zastępca Komendanta w zakresie spraw obronnych i informacji niejawnych;
 2. Sekcja Kadr i Organizacji;
 3. Sekcja Finansów;
 4. Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza;
 5. Dowódca JRG nr 2 w Morągu w zakresie realizacji spraw BHP;

 

3. Zastępca Komendanta Powiatowego nadzoruje:

 1. Wydział Operacyjno-Szkoleniowy wraz z SK KP;
 2. Sekcję Kwatermistrzowsko - Techniczną;
 3. Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 1 w Ostródzie;
 4. Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 2 w Morągu.

 

Rozdział IV

Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych

 

 

§ 7. 1.Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą,
a także współpracują z jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej, jednostkami administracji publicznej, organizacjami wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także realizują inne zadania z zakresu ochrony ludności.

2.Komórki organizacyjne zobowiązane są do wzajemnego uzgadniania swojej działalności oraz współdziałania przy wykonywaniu zagadnień w zakresie niezbędnym do zapewnienia skoordynowanego działania komendy, a także do współdziałania z komórką organizacyjną wiodącą w sprawie.

3.W realizacji zadań obejmujących czynności kilku komórek organizacyjnych
ich prowadzenie należy do komórki organizacyjnej, której zakres zadań obejmuje najwięcej zadań lub Komendant Powiatowy wydał w tym zakresie stosowną dyspozycję.

4.Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem lub spory kompetencyjne dotyczące zakresu i zadań komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej rozstrzyga Komendant Powiatowy.

5. Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej,
przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy w szczególności :

 1. planowanie i realizacja budżetu Komendy Powiatowej;
 2. podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;
 3. sporządzanie programu działania oraz planu pracy Komendy Powiatowej, analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań;
 4. współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w Komendzie Powiatowej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi;
 5. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz z innymi służbami, inspekcjami i strażami, a także z podmiotami KSRG;
 6. współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego;
 7. załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje
  i organy władzy;
 8. współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej i wewnętrznej oraz realizowanie zaleceń pokontrolnych;
 9. opracowywanie zakresów czynności przez poszczególnych kierowników komórek organizacyjnych w stosunku do podległych pracowników;
 10. realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych związanych z opracowaniem
  i aktualizacją:
  • dokumentów do „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”;
  • planu podwyższania oraz obniżania stanów gotowości obronnej w jednostce organizacyjnej;
  • planu organizacji i rozwijania stanowiska kierowania kierownika jednostki;
  • dokumentów związanych z programowaniem obronnym;
  • innych dokumentów dotyczących przygotowań obronnych;
  • danych teleadresowych pracowników, dla potrzeb alarmowania i powiadamiania;
 11. realizowanie zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 12. opracowywanie materiałów do udostępniania jako informacja publiczna;
 13. wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnych z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej;
 14. przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów (instrukcji kancelaryjnej)
  i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentów do archiwum oraz ich brakowania;
 15. realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez Komendanta Powiatowego funkcji w powiatowym zespole reagowania kryzysowego;
 16. współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego;
 17. realizacja przedsięwzięć dotyczących organizacji KSRG na obszarze powiatu;
 18. współudział w organizacji i przeprowadzaniu szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych;
 19. prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej spraw prowadzonych przez komórkę organizacyjną zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami,
  w tym między innymi przestrzeganie zasad ochrony tajemnicy prawem chronionej;
 20. realizowanie zadań z zakresu kontroli zarządczej.

 

§ 8.  Zasady funkcjonowania i pełnienia służby w JRG nr 1 i JRG nr 2 oraz SK KP określa Regulamin pracy i służby Komendy Powiatowej PSP wydany w oparciu o Zarządzenie
KG PSP w sprawie ramowego regulaminu służby w jednostkach organizacyjnych PSP
oraz regulaminu musztry i ceremoniału pożarniczego.

 

 

§ 9. Zastępca Komendanta Powiatowego realizuje zadania z zakresu:

 1. prowadzenia dokumentacji dotyczącej informacji niejawnych oraz nadzorowania przestrzegania przepisów w tym zakresie, w myśl ustawy o ochronie informacji niejawnych
 2. całokształtu zagadnień związanych z przygotowaniami obronnymi w Komendzie Powiatowej oraz nadzoru nad poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji spraw obronnych.

 

§ 10. Do zadań Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego należy w szczególności:

 1. analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego  na obszarze powiatu oraz przygotowanie Komendy Powiatowej do organizacji działań ratowniczych,
  w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych,
  a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;
 2. opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
 3. przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń
  do właściwych służb, zgodnie z obowiązującymi procedurami;
 4. koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi
  w działania ratownicze na obszarze powiatu;
 5. przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;
 6. analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo – gaśniczych, innych podmiotów KSRG oraz jednostek OSP z terenu powiatu i przedstawianie wniosków
  w tym zakresie;
 7. zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę
  z Stanowiskiem Kierowania Komendanta Wojewódzkiego;
 8. sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki KSRG, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;
 9. współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia
  i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 10. przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować  w akcjach ratowniczych;

 

 1. nadzorowanie gotowości operacyjnej JRG oraz innych podmiotów KSRG, analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;
 2. przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
 3. przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie
  w zakresie operacyjnego zabezpieczenia sąsiednich obszarów chronionych;
 4. koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania KSRG;
 5. prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład KSRG  na obszarze działania;
 6. planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby Komendy Powiatowej i KSRG
  na obszarze powiatu oraz ewidencja stanu wyszkolenie członków OSP z terenu powiatu;
 7. planowanie, organizowanie i przeprowadzanie szkolenia członków OSP;
 8. inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów KSRG na obszarze powiatu;
 9. organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków dla strażaków systemu codziennego;
 10. nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy, a także prawidłowego i bezawaryjnego działania systemu funkcjonowania jednostek KSRG;
 11. zapewnienie niezawodnego i ciągłego działania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej;
 12. nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz wykorzystywanych w działalności Komendy Powiatowej;
 13.  planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania,
  a także systemów alarmowania na obszarze działania Komendy Powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 14. nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb Komendy Powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz ich alarmowania i dysponowania
  w obszary chronione;
 15. nadzorowanie i zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej i systemów teleinformatycznych funkcjonujących w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej;
 16. sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;
 17. wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;
 18. systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych
  w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej Komendy Powiatowej;
 19. analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie  sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej;
 20. realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;
 21. administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;
 22. nadzór nad stroną internetową Komendy Powiatowej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną;
 23. analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania Komendy Powiatowej;
 24. koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek KSRG na obszarze działania Komendy Powiatowej;
 25. sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności;
 26. prowadzenie ewidencji oraz rozliczanie czasu służby i pracy strażaków pełniących służbę w Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego, a także prowadzenie indywidualnych  kart  ewidencji  czasu  służby;
 27. ustalanie harmonogramu służby obejmującego okres rozliczeniowy oraz miesięcznych grafików służb zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także opracowywanie planu urlopów;
 28. realizacja zadań związanych z przygotowaniami obronnymi w komendzie zgodnie z powierzonym zakresem obowiązków.

 

§ 11.Do zadań Sekcji Kontrolno - Rozpoznawczej należy w szczególności:

 1. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;
 2. współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 3. inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;
 4. opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
 5. opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 6. analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie powiatu,
  w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się;
 7. opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków,
  innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;
 8. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania
  i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych;
 9. rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
 10. przygotowywanie projektu stanowiska Komendanta Powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;
 11. przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków,
  innych obiektów budowlanych oraz terenów;
 12. wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku
  w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska;
 13. wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych
  w znowelizowanych przepisach techniczno - budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;
 14. zapewnienie właściwego połączenia systemów monitoringu pożarowego z Komendą Powiatową oraz nadzór nad właściwym działaniem systemu w Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego;
 15. nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania Komendy Powiatowej;
 16. opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym;
 17. rozpatrywanie skarg i zażaleń mieszkańców w sprawach bezpieczeństwa pożarowego oraz innych zagrożeń;
 18. wdrażanie postanowień Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
  w sprawie spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego, w inny sposób niż to określono w przepisach techniczno-budowlanych;
 19. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych i łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;
 20. realizacja zadań związanych z przygotowaniami obronnymi w komendzie zgodnie z powierzonym zakresem obowiązków.

 

§ 12. Do zadań Sekcji Kadr i Organizacji należy w szczególności:

 1. realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej Komendanta Powiatowego;
 2. przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi
  w Komendzie Powiatowej oraz nadzór nad prawidłowym i terminowym przygotowaniem tych dokumentów dla pozostałych pracowników;
 3. opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy
  w Komendzie Powiatowej oraz ich bieżąca aktualizacja;
 4. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrzorganizacyjnych Komendy Powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
 5. ewidencjonowanie pieczęci i stempli w Komendzie Powiatowej;
 6. prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów
  i rencistów Komendy Powiatowej;
 7. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno-rentowej strażaków
  i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej;
 8. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej;
 9. prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków
  i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej;
 10. realizowanie zadań z zakresu planowania pracy Komendy Powiatowej;
 11. zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej Komendy Powiatowej;
 12. organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta Powiatowego;
 13. opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji
  i wytycznych Komendanta Powiatowego;
 14. prowadzenie i nadzorowanie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej
  w Komendzie Powiatowej;
 15. organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
 16. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej Komendy Powiatowej przez Oficera Prasowego;
 17. przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania Komendy Powiatowej;
 18. organizowanie systemu i koordynacja kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej;
 19. realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg
  i wniosków dla Komendy Powiatowej;
 20. prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendanta Powiatowego;
 21. prowadzenie ewidencji urlopów oraz rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy funkcjonariuszy systemu codziennego oraz pracowników cywilnych Komendy Powiatowej, nadzór nad rozliczaniem i ewidencjonowaniem czasu służby funkcjonariuszy systemu zmianowego;
 22. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem prawa do dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej;
 23. nadzór nad prowadzeniem kroniki Komendy Powiatowej;
 24. nadzór nad realizacją zagadnień z zakresu kontroli zarządczej;
 25. realizacja zadań związanych z przygotowaniami obronnymi w komendzie zgodnie z powierzonym zakresem obowiązków.

 

§ 13. Do zadań Sekcji  Finansów  należy w szczególności:

 1. sprawowanie nadzoru w imieniu Komendanta Powiatowego nad gospodarką finansową;
 2. prowadzenie rachunkowości Komendy Powiatowej;
 3. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
  1. wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Komendy Powiatowej,
  2. zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Komendę Powiatową,
  3. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  4. zapewnieniu terminowego ściągania należności;
 4. analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Komendy Powiatowej;
 5. prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
 6. nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku Komendy Powiatowej;
 7. prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych;
 8. planowanie budżetu w oparciu o dane zebrane z komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej;
 9. prowadzenie archiwum Komendy Powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj.  przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;
 10. realizacja zadań związanych z przygotowaniami obronnymi w komendzie zgodnie z powierzonym zakresem obowiązków.

 

§ 14.Do zadań Sekcji Kwatermistrzowsko - Technicznej należy w szczególności:

 1. administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji Komendy Powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
 2. opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną i wyposażenie osobiste;
 3. prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków;
 4. dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Komendy Powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
 5. zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty  KSRG na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań
  w ramach odwodów operacyjnych;
 6. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego Komendy Powiatowej;
 7. prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;
 8. likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
 9. sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja
  ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Komendy Powiatowej;
 10. prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu Komendy Powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych,
  a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódców JRG i kierowników komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej;
 11. systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą do spraw operacyjnych priorytetów w tym zakresie;
 12. realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej oraz z innych źródeł;
 13. prowadzenie postępowań z zakresu zamówień publicznych;
 14. prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;
 15. zapewnienie sprawności i niezawodności pojazdów oraz sprzętu silnikowego,
  a także przeprowadzanie corocznych przeglądów technicznych;
 16. obsługa transportowa komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej;
 17. prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami,  smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
 18. nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne Komendy Powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
 19. organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;
 20. wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego;
 21. nadzór nad realizacją spraw związanych z zagospodarowaniem zbędnych
  lub zużytych składników majątku;
 22. realizacja świadczeń z tytułu równoważnika pieniężnego w zamian
  za umundurowanie;
 23. nadzór nad terminowością i prawidłowością składanych oświadczeń mieszkaniowych;
 24. realizacja zadań związanych z przygotowaniami obronnymi w komendzie zgodnie z powierzonym zakresem obowiązków.

 

§ 15. 1.Do zakresu działania Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych należy w szczególności:

 1. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami                   oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
 2. wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym              oraz w ramach odwodów operacyjnych;
 3. wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych na bazie JRG Nr 1 w Ostródzie z zakresu:
  1. ratownictwa wodnego,
  2. ratownictwa technicznego;
 4. wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
 5. współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
 6. sporządzanie informacji ze zdarzenia oraz wymaganych załączników w związku
  z prowadzonymi działań ratowniczymi;
 7. dokumentowanie toku pełnienia służby, prowadzenie ewidencji oraz rozliczanie czasu służby i pracy strażaków pełniących służbę w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych,
  a także prowadzenie indywidualnych kart ewidencji czasu służby;
 8. ustalanie harmonogramu służby obejmującego okres rozliczeniowy oraz miesięcznych grafików służb zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także opracowywanie planu urlopów;
 9. prowadzenie ewidencji pracy strażaków w warunkach szkodliwych;
 10. przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych
  na przydzielonym obszarze chronionym;
 11. prowadzenie doskonalenia zawodowego strażaków pełniących służbę w JRG poprzez:
  1. realizację szkolenia w oparciu o ramowe roczne i szczegółowe miesięczne plany doskonalenia zawodowego,
  2. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach,
  3. prowadzenie okresowych sprawdzianów wiadomości i umiejętności,
  4. dokumentowanie doskonalenia zawodowego;
 12. realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG; organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków systemu zmianowego;
 13. prowadzenie bieżącej analizy i ewidencji wyszkolenia ogólnego i zawodowego,
  jak również zgłaszanie potrzeb oraz kierowanie strażaków na szkolenia i kursy uzupełniające;
 14. wystawianie opinii służbowych dla podległych funkcjonariuszy w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy;
 15. zapewnienie właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych strażaków;
 16. udział w aktualizacji:
  1. stanu gotowości operacyjnej,
  2. procedur ratowniczych,
  3. dokumentacji operacyjnej;
 17. udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych;
 18. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań zleconych do realizacji podległym funkcjonariuszom;
 19. sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem w ładzie i porządku użytkowanych pomieszczeń jednostki;
 20. analiza i przedkładanie wniosków w zakresie wycofania z użytkowania sprzętu zużytego i zbędnego;
 21. inicjowanie i zapewnienie nadzoru nad działaniami zmierzającymi do zapewnienia utrzymania gotowości operacyjno – technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
 22. współudział w planowaniu, organizowaniu i przeprowadzaniu szkoleń członków OSP;
 23. realizacja zadań związanych z przygotowaniami obronnymi w komendzie zgodnie z powierzonym zakresem obowiązków.

 

 1. Do zakresu działania Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 w Ostródzie należy pełnienie funkcji Oficera Prasowego Komendanta Powiatowego, zgodnie z przydzielonym zakresem obowiązków.

 

 1. Dozakresu działania Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 w Morągu w zakresie  realizacji spraw BHP należy w szczególności:
 2. prowadzenie kontroli warunków pracy i służby oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i służby;
 3. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy i służby;
 4. sporządzanie i przedstawianie Komendantowi Powiatowemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy i służby zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników i funkcjonariuszy PSP oraz poprawę warunków pracy i służby;
 5. przedstawianie Komendantowi Powiatowemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy i służby oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy i służby;
 6. ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań
  na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
 7. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności
  w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników i funkcjonariuszy PSP;
 8. uczestniczenie w pracach, powołanej przez Komendanta Powiatowego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy i służby oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy i służby, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

Wzory pieczęci i stempli

 

§ 16. Komenda Powiatowa używa:

 1. urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  w Ostródzie, woj. warmińsko-mazurskie”;
 2. urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  w Ostródzie,  woj. warmińsko-mazurskie”;
 3. pieczęci okrągłej o średnicy 20 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
  w Ostródzie, woj. warmińsko-mazurskie”;

 

 

 

 

 1. stempla nagłówkowego o treści:

 

/Godło/

KOMENDA POWIATOWA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w OSTRÓDZIE

 woj. warmińsko-mazurskie

 

 1. innych stempli służbowych i pomocniczych według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

 

§  17.1.Schemat struktury organizacyjnej Komendy Powiatowej określa załączniki nr 1.

2.Liczbę i rodzaj stanowisk w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej określa załącznik nr 2.