2018-03-13

Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

KOMENDY POWIATOWEJ

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w OSTRÓDZIE

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Ostródzie, zwanej dalej „Komendą Powiatową”, określa szczegółową organizację Komendy Powiatowej, w tym:

 1. kierowanie pracą Komendy Powiatowej;
 2. strukturę organizacyjną Komendy Powiatowej;
 3. zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych;
 4. wzory pieczęci i stempli;
 5. liczbę i rodzaj stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej.

 

§ 2. 1. Komenda jest zakwalifikowana do III kategorii Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

2.Terenem działania Komendy Powiatowej jest obszar powiatu ostródzkiego.

3.Siedzibą Komendy Powiatowej jest miasto Ostróda, ul. Stapińskiego 19C.

 

§ 3. Użyte w regulaminie organizacyjnym skróty oznaczają:

 1. PSP - Państwowa Straż Pożarna;
 2. OSP - Ochotnicza Straż Pożarna;
 3. JRG – jednostka ratowniczo-gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej;
 4. KSRG- Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy;
 5. Komendant Powiatowy – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
  w Ostródzie;
 6. Zastępca Komendanta Powiatowego – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II

Kierowanie pracą Komendy Powiatowej

 

§ 4. 1.Pracą Komendy Powiatowej kieruje Komendant Powiatowy przy pomocy Zastępcy Komendanta Powiatowego oraz kierowników komórek organizacyjnych.

2.Podczas nieobecności Komendanta Powiatowego, jego zadania i kompetencje 
w zakresie określonym w niniejszym regulaminie realizuje Zastępca Komendanta Powiatowego.

3.  W przypadku krótkotrwałej nieobecności Komendanta Powiatowego i Jego Zastępcy, upoważnionym do doraźnego kierowania Komendą Powiatową jest oficer kierujący wydziałem operacyjno – szkoleniowym, a w następnej kolejności dowódca JRG nr 1
w Ostródzie. Kierowanie Komendą Powiatową ogranicza się w tym przypadku
do załatwiania spraw bieżących, nie powodujących skutków finansowych i prawnych.

4.W przypadku określonym w §4 pkt 3, przy długotrwałej nieobecności Komendanta Powiatowego i Jego Zastępcy, kolejno Komendant Powiatowy lub Zastępca Komendanta Powiatowego występują z wnioskiem do Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie o wyznaczenie funkcjonariusza pożarnictwa do kierowania Komendą Powiatową na czas ich nieobecności.

5.Komendant Powiatowy lub upoważniony przez niego zastępca przyjmują interesantów
w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu.

6.  Dzień i godziny przyjęć interesantów w sprawach jak w §4 pkt 5, Komendant Powiatowy podaje do powszechnej wiadomości poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń
w budynku Komendy Powiatowej.

 

§ 5. 1.  Do podpisu i aprobaty Komendanta Powiatowego zastrzega się dokumentację:

 1. dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych, jako dysponenta środków budżetowych po parafowaniu głównego księgowego; projekty pism, decyzji i innych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych, inwentaryzacji oraz postępowań dotyczących szkód wyrządzonych w majątku jednostki, które są przedkładane Komendantowi Powiatowemu po uzyskaniu aprobaty głównego księgowego;
 2. kierowaną do Komend Wojewódzkich PSP,  Komendy Głównej PSP, centralnych organów państwa oraz wojewódzkiej administracji rządowej i samorządowej, wojewódzkiej administracji zespolonej, samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu, organów kontroli państwowej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych i organizacji społecznych;
 3. pisma kierowane do senatorów i posłów;
 4. władcze akty administracyjne wydawane przez Komendanta Powiatowego,
  jako organu administracji publicznej;

 

 1. odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności Zastępcy Komendanta Powiatowego, kierowników komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej oraz
  jej pracowników;
 2. zakresy czynności Zastępcy Komendanta Powiatowego oraz pracowników
  i strażaków Komendy Powiatowej;
 3. zarządzenia, decyzje, rozkazy, delegacje służbowe, plany pracy i kontroli i inne dokumenty koordynujące działania organów ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu ziemskiego.

 

2.  Podczas nieobecności Komendanta Powiatowego kompetencje jego przejmuje Zastępca Komendanta Powiatowego i upoważniony jest  on do podpisywania dokumentacji wyszczególnionej w § 5.1. z wyjątkiem pkt. 1, 5, 6 oraz spraw związanych z zatrudnieniem, zwolnieniem i ustaleniem uposażenia strażaków i pracowników Komendy Powiatowej.

 

Rozdział III

Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej

 

§ 6. 1.W skład Komendy Powiatowej wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:

 

 1.  

Zastępca Komendanta w zakresie informacji niejawnych i spraw obronnych

-

POIN

 1.  

Wydział Operacyjno-Szkoleniowy, w skład którego wchodzi Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego (SK KP)

-

PR

 1.  

Sekcja Kadr i Organizacji

-

PK

 1.  

Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza

-

PZ

 1.  

Sekcja Kwatermistrzowsko - Techniczna

-

PT

 1.  

Sekcja Finansów

-

PF

 1.  

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 1 w Ostródzie,
z siedzibą przy ul. Stapińskiego 19B

-

PJRG-1

 1.  

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 2 w Morągu, z siedzibą przy ul. Jagiełły 2

-

PJRG-2

 

2.  Komendantowi Powiatowemu podlegają bezpośrednio:

 1. Zastępca Komendanta w zakresie spraw obronnych i informacji niejawnych;
 2. Sekcja Kadr i Organizacji;
 3. Sekcja Finansów;
 4. Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza;
 5. Dowódca JRG nr 2 w Morągu w zakresie realizacji spraw BHP;

 

3. Zastępca Komendanta Powiatowego nadzoruje:

 1. Wydział Operacyjno-Szkoleniowy wraz z SK KP;
 2. Sekcję Kwatermistrzowsko - Techniczną;
 3. Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 1 w Ostródzie;
 4. Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 2 w Morągu.

 

Rozdział IV

Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych

 

 

§ 7. 1.Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą,
a także współpracują z jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej, jednostkami administracji publicznej, organizacjami wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także realizują inne zadania z zakresu ochrony ludności.

2.Komórki organizacyjne zobowiązane są do wzajemnego uzgadniania swojej działalności oraz współdziałania przy wykonywaniu zagadnień w zakresie niezbędnym do zapewnienia skoordynowanego działania komendy, a także do współdziałania z komórką organizacyjną wiodącą w sprawie.

3.W realizacji zadań obejmujących czynności kilku komórek organizacyjnych
ich prowadzenie należy do komórki organizacyjnej, której zakres zadań obejmuje najwięcej zadań lub Komendant Powiatowy wydał w tym zakresie stosowną dyspozycję.

4.Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem lub spory kompetencyjne dotyczące zakresu i zadań komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej rozstrzyga Komendant Powiatowy.

5. Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej,
przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy w szczególności :

 1. planowanie i realizacja budżetu Komendy Powiatowej;
 2. podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;
 3. sporządzanie programu działania oraz planu pracy Komendy Powiatowej, analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań;
 4. współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w Komendzie Powiatowej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi;
 5. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz z innymi służbami, inspekcjami i strażami, a także z podmiotami KSRG;
 6. współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego;
 7. załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje
  i organy władzy;
 8. współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej i wewnętrznej oraz realizowanie zaleceń pokontrolnych;
 9. opracowywanie zakresów czynności przez poszczególnych kierowników komórek organizacyjnych w stosunku do podległych pracowników;
 10. realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych związanych z opracowaniem
  i aktualizacją:
  • dokumentów do „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”;
  • planu podwyższania oraz obniżania stanów gotowości obronnej w jednostce organizacyjnej;
  • planu organizacji i rozwijania stanowiska kierowania kierownika jednostki;
  • dokumentów związanych z programowaniem obronnym;
  • innych dokumentów dotyczących przygotowań obronnych;
  • danych teleadresowych pracowników, dla potrzeb alarmowania i powiadamiania;
 11. realizowanie zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 12. opracowywanie materiałów do udostępniania jako informacja publiczna;
 13. wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnych z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej;
 14. przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów (instrukcji kancelaryjnej)
  i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentów do archiwum oraz ich brakowania;
 15. realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez Komendanta Powiatowego funkcji w powiatowym zespole reagowania kryzysowego;
 16. współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego;
 17. realizacja przedsięwzięć dotyczących organizacji KSRG na obszarze powiatu;
 18. współudział w organizacji i przeprowadzaniu szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych;
 19. prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej spraw prowadzonych przez komórkę organizacyjną zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami,
  w tym między innymi przestrzeganie zasad ochrony tajemnicy prawem chronionej;
 20. realizowanie zadań z zakresu kontroli zarządczej.

 

§ 8.  Zasady funkcjonowania i pełnienia służby w JRG nr 1 i JRG nr 2 oraz SK KP określa Regulamin pracy i służby Komendy Powiatowej PSP wydany w oparciu o Zarządzenie
KG PSP w sprawie ramowego regulaminu służby w jednostkach organizacyjnych PSP
oraz regulaminu musztry i ceremoniału pożarniczego.

 

 

§ 9. Zastępca Komendanta Powiatowego realizuje zadania z zakresu:

 1. prowadzenia dokumentacji dotyczącej informacji niejawnych oraz nadzorowania przestrzegania przepisów w tym zakresie, w myśl ustawy o ochronie informacji niejawnych
 2. całokształtu zagadnień związanych z przygotowaniami obronnymi w Komendzie Powiatowej oraz nadzoru nad poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji spraw obronnych.

 

§ 10. Do zadań Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego należy w szczególności:

 1. analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego  na obszarze powiatu oraz przygotowanie Komendy Powiatowej do organizacji działań ratowniczych,
  w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych,
  a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;
 2. opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
 3. przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń
  do właściwych służb, zgodnie z obowiązującymi procedurami;
 4. koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi
  w działania ratownicze na obszarze powiatu;
 5. przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;
 6. analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo – gaśniczych, innych podmiotów KSRG oraz jednostek OSP z terenu powiatu i przedstawianie wniosków
  w tym zakresie;
 7. zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę
  z Stanowiskiem Kierowania Komendanta Wojewódzkiego;
 8. sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki KSRG, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;
 9. współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia
  i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 10. przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować  w akcjach ratowniczych;

 

 1. nadzorowanie gotowości operacyjnej JRG oraz innych podmiotów KSRG, analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;
 2. przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
 3. przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie
  w zakresie operacyjnego zabezpieczenia sąsiednich obszarów chronionych;
 4. koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania KSRG;
 5. prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład KSRG  na obszarze działania;
 6. planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby Komendy Powiatowej i KSRG
  na obszarze powiatu oraz ewidencja stanu wyszkolenie członków OSP z terenu powiatu;
 7. planowanie, organizowanie i przeprowadzanie szkolenia członków OSP;
 8. inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów KSRG na obszarze powiatu;
 9. organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków dla strażaków systemu codziennego;
 10. nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy, a także prawidłowego i bezawaryjnego działania systemu funkcjonowania jednostek KSRG;
 11. zapewnienie niezawodnego i ciągłego działania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej;
 12. nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz wykorzystywanych w działalności Komendy Powiatowej;
 13.  planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania,
  a także systemów alarmowania na obszarze działania Komendy Powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 14. nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb Komendy Powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz ich alarmowania i dysponowania
  w obszary chronione;
 15. nadzorowanie i zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej i systemów teleinformatycznych funkcjonujących w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej;
 16. sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;
 17. wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;
 18. systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych
  w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej Komendy Powiatowej;
 19. analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie  sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej;
 20. realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;
 21. administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;
 22. nadzór nad stroną internetową Komendy Powiatowej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną;
 23. analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania Komendy Powiatowej;
 24. koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek KSRG na obszarze działania Komendy Powiatowej;
 25. sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności;
 26. prowadzenie ewidencji oraz rozliczanie czasu służby i pracy strażaków pełniących służbę w Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego, a także prowadzenie indywidualnych  kart  ewidencji  czasu  służby;
 27. ustalanie harmonogramu służby obejmującego okres rozliczeniowy oraz miesięcznych grafików służb zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także opracowywanie planu urlopów;
 28. realizacja zadań związanych z przygotowaniami obronnymi w komendzie zgodnie z powierzonym zakresem obowiązków.

 

§ 11.Do zadań Sekcji Kontrolno - Rozpoznawczej należy w szczególności:

 1. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;
 2. współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 3. inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;
 4. opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
 5. opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 6. analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie powiatu,
  w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się;
 7. opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków,
  innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;
 8. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania
  i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych;
 9. rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
 10. przygotowywanie projektu stanowiska Komendanta Powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;
 11. przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków,
  innych obiektów budowlanych oraz terenów;
 12. wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku
  w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska;
 13. wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych
  w znowelizowanych przepisach techniczno - budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;
 14. zapewnienie właściwego połączenia systemów monitoringu pożarowego z Komendą Powiatową oraz nadzór nad właściwym działaniem systemu w Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego;
 15. nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania Komendy Powiatowej;
 16. opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym;
 17. rozpatrywanie skarg i zażaleń mieszkańców w sprawach bezpieczeństwa pożarowego oraz innych zagrożeń;
 18. wdrażanie postanowień Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
  w sprawie spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego, w inny sposób niż to określono w przepisach techniczno-budowlanych;
 19. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych i łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;
 20. realizacja zadań związanych z przygotowaniami obronnymi w komendzie zgodnie z powierzonym zakresem obowiązków.

 

§ 12. Do zadań Sekcji Kadr i Organizacji należy w szczególności:

 1. realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej Komendanta Powiatowego;
 2. przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi
  w Komendzie Powiatowej oraz nadzór nad prawidłowym i terminowym przygotowaniem tych dokumentów dla pozostałych pracowników;
 3. opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy
  w Komendzie Powiatowej oraz ich bieżąca aktualizacja;
 4. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrzorganizacyjnych Komendy Powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
 5. ewidencjonowanie pieczęci i stempli w Komendzie Powiatowej;
 6. prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów
  i rencistów Komendy Powiatowej;
 7. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno-rentowej strażaków
  i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej;
 8. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej;
 9. prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków
  i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej;
 10. realizowanie zadań z zakresu planowania pracy Komendy Powiatowej;
 11. zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej Komendy Powiatowej;
 12. organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta Powiatowego;
 13. opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji
  i wytycznych Komendanta Powiatowego;
 14. prowadzenie i nadzorowanie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej
  w Komendzie Powiatowej;
 15. organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
 16. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej Komendy Powiatowej przez Oficera Prasowego;
 17. przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania Komendy Powiatowej;
 18. organizowanie systemu i koordynacja kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej;
 19. realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg
  i wniosków dla Komendy Powiatowej;
 20. prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendanta Powiatowego;
 21. prowadzenie ewidencji urlopów oraz rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy funkcjonariuszy systemu codziennego oraz pracowników cywilnych Komendy Powiatowej, nadzór nad rozliczaniem i ewidencjonowaniem czasu służby funkcjonariuszy systemu zmianowego;
 22. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem prawa do dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej;
 23. nadzór nad prowadzeniem kroniki Komendy Powiatowej;
 24. nadzór nad realizacją zagadnień z zakresu kontroli zarządczej;
 25. realizacja zadań związanych z przygotowaniami obronnymi w komendzie zgodnie z powierzonym zakresem obowiązków.

 

§ 13. Do zadań Sekcji  Finansów  należy w szczególności:

 1. sprawowanie nadzoru w imieniu Komendanta Powiatowego nad gospodarką finansową;
 2. prowadzenie rachunkowości Komendy Powiatowej;
 3. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
  1. wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Komendy Powiatowej,
  2. zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Komendę Powiatową,
  3. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  4. zapewnieniu terminowego ściągania należności;
 4. analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Komendy Powiatowej;
 5. prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
 6. nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku Komendy Powiatowej;
 7. prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych;
 8. planowanie budżetu w oparciu o dane zebrane z komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej;
 9. prowadzenie archiwum Komendy Powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj.  przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;
 10. realizacja zadań związanych z przygotowaniami obronnymi w komendzie zgodnie z powierzonym zakresem obowiązków.

 

§ 14.Do zadań Sekcji Kwatermistrzowsko - Technicznej należy w szczególności:

 1. administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji Komendy Powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
 2. opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną i wyposażenie osobiste;
 3. prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków;
 4. dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Komendy Powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
 5. zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty  KSRG na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań
  w ramach odwodów operacyjnych;
 6. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego Komendy Powiatowej;
 7. prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;
 8. likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
 9. sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja
  ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Komendy Powiatowej;
 10. prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu Komendy Powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych,
  a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódców JRG i kierowników komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej;
 11. systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą do spraw operacyjnych priorytetów w tym zakresie;
 12. realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej oraz z innych źródeł;
 13. prowadzenie postępowań z zakresu zamówień publicznych;
 14. prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;
 15. zapewnienie sprawności i niezawodności pojazdów oraz sprzętu silnikowego,
  a także przeprowadzanie corocznych przeglądów technicznych;
 16. obsługa transportowa komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej;
 17. prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami,  smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
 18. nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne Komendy Powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
 19. organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;
 20. wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego;
 21. nadzór nad realizacją spraw związanych z zagospodarowaniem zbędnych
  lub zużytych składników majątku;
 22. realizacja świadczeń z tytułu równoważnika pieniężnego w zamian
  za umundurowanie;
 23. nadzór nad terminowością i prawidłowością składanych oświadczeń mieszkaniowych;
 24. realizacja zadań związanych z przygotowaniami obronnymi w komendzie zgodnie z powierzonym zakresem obowiązków.

 

§ 15. 1.Do zakresu działania Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych należy w szczególności:

 1. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami                   oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
 2. wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym              oraz w ramach odwodów operacyjnych;
 3. wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych na bazie JRG Nr 1 w Ostródzie z zakresu:
  1. ratownictwa wodnego,
  2. ratownictwa technicznego;
 4. wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
 5. współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
 6. sporządzanie informacji ze zdarzenia oraz wymaganych załączników w związku
  z prowadzonymi działań ratowniczymi;
 7. dokumentowanie toku pełnienia służby, prowadzenie ewidencji oraz rozliczanie czasu służby i pracy strażaków pełniących służbę w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych,
  a także prowadzenie indywidualnych kart ewidencji czasu służby;
 8. ustalanie harmonogramu służby obejmującego okres rozliczeniowy oraz miesięcznych grafików służb zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także opracowywanie planu urlopów;
 9. prowadzenie ewidencji pracy strażaków w warunkach szkodliwych;
 10. przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych
  na przydzielonym obszarze chronionym;
 11. prowadzenie doskonalenia zawodowego strażaków pełniących służbę w JRG poprzez:
  1. realizację szkolenia w oparciu o ramowe roczne i szczegółowe miesięczne plany doskonalenia zawodowego,
  2. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach,
  3. prowadzenie okresowych sprawdzianów wiadomości i umiejętności,
  4. dokumentowanie doskonalenia zawodowego;
 12. realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG; organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków systemu zmianowego;
 13. prowadzenie bieżącej analizy i ewidencji wyszkolenia ogólnego i zawodowego,
  jak również zgłaszanie potrzeb oraz kierowanie strażaków na szkolenia i kursy uzupełniające;
 14. wystawianie opinii służbowych dla podległych funkcjonariuszy w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy;
 15. zapewnienie właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych strażaków;
 16. udział w aktualizacji:
  1. stanu gotowości operacyjnej,
  2. procedur ratowniczych,
  3. dokumentacji operacyjnej;
 17. udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych;
 18. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań zleconych do realizacji podległym funkcjonariuszom;
 19. sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem w ładzie i porządku użytkowanych pomieszczeń jednostki;
 20. analiza i przedkładanie wniosków w zakresie wycofania z użytkowania sprzętu zużytego i zbędnego;
 21. inicjowanie i zapewnienie nadzoru nad działaniami zmierzającymi do zapewnienia utrzymania gotowości operacyjno – technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
 22. współudział w planowaniu, organizowaniu i przeprowadzaniu szkoleń członków OSP;
 23. realizacja zadań związanych z przygotowaniami obronnymi w komendzie zgodnie z powierzonym zakresem obowiązków.

 

 1. Do zakresu działania Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 w Ostródzie należy pełnienie funkcji Oficera Prasowego Komendanta Powiatowego, zgodnie z przydzielonym zakresem obowiązków.

 

 1. Dozakresu działania Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 w Morągu w zakresie  realizacji spraw BHP należy w szczególności:
 2. prowadzenie kontroli warunków pracy i służby oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i służby;
 3. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy i służby;
 4. sporządzanie i przedstawianie Komendantowi Powiatowemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy i służby zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników i funkcjonariuszy PSP oraz poprawę warunków pracy i służby;
 5. przedstawianie Komendantowi Powiatowemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy i służby oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy i służby;
 6. ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań
  na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
 7. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności
  w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników i funkcjonariuszy PSP;
 8. uczestniczenie w pracach, powołanej przez Komendanta Powiatowego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy i służby oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy i służby, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

Wzory pieczęci i stempli

 

§ 16. Komenda Powiatowa używa:

 1. urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  w Ostródzie, woj. warmińsko-mazurskie”;
 2. urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  w Ostródzie,  woj. warmińsko-mazurskie”;
 3. pieczęci okrągłej o średnicy 20 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
  w Ostródzie, woj. warmińsko-mazurskie”;

 

 

 

 

 1. stempla nagłówkowego o treści:

 

/Godło/

KOMENDA POWIATOWA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w OSTRÓDZIE

 woj. warmińsko-mazurskie

 

 1. innych stempli służbowych i pomocniczych według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

 

§  17.1.Schemat struktury organizacyjnej Komendy Powiatowej określa załączniki nr 1.

2.Liczbę i rodzaj stanowisk w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej określa załącznik nr 2.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

KOMENDY POWIATOWEJ

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w OSTRÓDZIE

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Ostródzie, zwanej dalej „Komendą Powiatową”, określa szczegółową organizację Komendy Powiatowej, w tym:

 1. kierowanie pracą Komendy Powiatowej;
 2. strukturę organizacyjną Komendy Powiatowej;
 3. zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych;
 4. wzory pieczęci i stempli;
 5. liczbę i rodzaj stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej.

 

§ 2. 1. Komenda jest zakwalifikowana do III kategorii Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

2.Terenem działania Komendy Powiatowej jest obszar powiatu ostródzkiego.

3.Siedzibą Komendy Powiatowej jest miasto Ostróda, ul. Stapińskiego 19C.

 

§ 3. Użyte w regulaminie organizacyjnym skróty oznaczają:

 1. PSP - Państwowa Straż Pożarna;
 2. OSP - Ochotnicza Straż Pożarna;
 3. JRG – jednostka ratowniczo-gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej;
 4. KSRG- Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy;
 5. Komendant Powiatowy – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
  w Ostródzie;
 6. Zastępca Komendanta Powiatowego – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II

Kierowanie pracą Komendy Powiatowej

 

§ 4. 1.Pracą Komendy Powiatowej kieruje Komendant Powiatowy przy pomocy Zastępcy Komendanta Powiatowego oraz kierowników komórek organizacyjnych.

2.Podczas nieobecności Komendanta Powiatowego, jego zadania i kompetencje 
w zakresie określonym w niniejszym regulaminie realizuje Zastępca Komendanta Powiatowego.

3.  W przypadku krótkotrwałej nieobecności Komendanta Powiatowego i Jego Zastępcy, upoważnionym do doraźnego kierowania Komendą Powiatową jest oficer kierujący wydziałem operacyjno – szkoleniowym, a w następnej kolejności dowódca JRG nr 1
w Ostródzie. Kierowanie Komendą Powiatową ogranicza się w tym przypadku
do załatwiania spraw bieżących, nie powodujących skutków finansowych i prawnych.

4.W przypadku określonym w §4 pkt 3, przy długotrwałej nieobecności Komendanta Powiatowego i Jego Zastępcy, kolejno Komendant Powiatowy lub Zastępca Komendanta Powiatowego występują z wnioskiem do Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie o wyznaczenie funkcjonariusza pożarnictwa do kierowania Komendą Powiatową na czas ich nieobecności.

5.Komendant Powiatowy lub upoważniony przez niego zastępca przyjmują interesantów
w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu.

6.  Dzień i godziny przyjęć interesantów w sprawach jak w §4 pkt 5, Komendant Powiatowy podaje do powszechnej wiadomości poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń
w budynku Komendy Powiatowej.

 

§ 5. 1.  Do podpisu i aprobaty Komendanta Powiatowego zastrzega się dokumentację:

 1. dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych, jako dysponenta środków budżetowych po parafowaniu głównego księgowego; projekty pism, decyzji i innych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych, inwentaryzacji oraz postępowań dotyczących szkód wyrządzonych w majątku jednostki, które są przedkładane Komendantowi Powiatowemu po uzyskaniu aprobaty głównego księgowego;
 2. kierowaną do Komend Wojewódzkich PSP,  Komendy Głównej PSP, centralnych organów państwa oraz wojewódzkiej administracji rządowej i samorządowej, wojewódzkiej administracji zespolonej, samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu, organów kontroli państwowej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych i organizacji społecznych;
 3. pisma kierowane do senatorów i posłów;
 4. władcze akty administracyjne wydawane przez Komendanta Powiatowego,
  jako organu administracji publicznej;

 

 1. odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności Zastępcy Komendanta Powiatowego, kierowników komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej oraz
  jej pracowników;
 2. zakresy czynności Zastępcy Komendanta Powiatowego oraz pracowników
  i strażaków Komendy Powiatowej;
 3. zarządzenia, decyzje, rozkazy, delegacje służbowe, plany pracy i kontroli i inne dokumenty koordynujące działania organów ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu ziemskiego.

 

2.  Podczas nieobecności Komendanta Powiatowego kompetencje jego przejmuje Zastępca Komendanta Powiatowego i upoważniony jest  on do podpisywania dokumentacji wyszczególnionej w § 5.1. z wyjątkiem pkt. 1, 5, 6 oraz spraw związanych z zatrudnieniem, zwolnieniem i ustaleniem uposażenia strażaków i pracowników Komendy Powiatowej.

 

Rozdział III

Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej

 

§ 6. 1.W skład Komendy Powiatowej wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:

 

 1.  

Zastępca Komendanta w zakresie informacji niejawnych i spraw obronnych

-

POIN

 1.  

Wydział Operacyjno-Szkoleniowy, w skład którego wchodzi Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego (SK KP)

-

PR

 1.  

Sekcja Kadr i Organizacji

-

PK

 1.  

Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza

-

PZ

 1.  

Sekcja Kwatermistrzowsko - Techniczna

-

PT

 1.  

Sekcja Finansów

-

PF

 1.  

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 1 w Ostródzie,
z siedzibą przy ul. Stapińskiego 19B

-

PJRG-1

 1.  

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 2 w Morągu, z siedzibą przy ul. Jagiełły 2

-

PJRG-2

 

2.  Komendantowi Powiatowemu podlegają bezpośrednio:

 1. Zastępca Komendanta w zakresie spraw obronnych i informacji niejawnych;
 2. Sekcja Kadr i Organizacji;
 3. Sekcja Finansów;
 4. Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza;
 5. Dowódca JRG nr 2 w Morągu w zakresie realizacji spraw BHP;

 

3. Zastępca Komendanta Powiatowego nadzoruje:

 1. Wydział Operacyjno-Szkoleniowy wraz z SK KP;
 2. Sekcję Kwatermistrzowsko - Techniczną;
 3. Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 1 w Ostródzie;
 4. Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 2 w Morągu.

 

Rozdział IV

Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych

 

 

§ 7. 1.Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą,
a także współpracują z jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej, jednostkami administracji publicznej, organizacjami wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także realizują inne zadania z zakresu ochrony ludności.

2.Komórki organizacyjne zobowiązane są do wzajemnego uzgadniania swojej działalności oraz współdziałania przy wykonywaniu zagadnień w zakresie niezbędnym do zapewnienia skoordynowanego działania komendy, a także do współdziałania z komórką organizacyjną wiodącą w sprawie.

3.W realizacji zadań obejmujących czynności kilku komórek organizacyjnych
ich prowadzenie należy do komórki organizacyjnej, której zakres zadań obejmuje najwięcej zadań lub Komendant Powiatowy wydał w tym zakresie stosowną dyspozycję.

4.Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem lub spory kompetencyjne dotyczące zakresu i zadań komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej rozstrzyga Komendant Powiatowy.

5. Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej,
przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy w szczególności :

 1. planowanie i realizacja budżetu Komendy Powiatowej;
 2. podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;
 3. sporządzanie programu działania oraz planu pracy Komendy Powiatowej, analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań;
 4. współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w Komendzie Powiatowej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi;
 5. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz z innymi służbami, inspekcjami i strażami, a także z podmiotami KSRG;
 6. współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego;
 7. załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje
  i organy władzy;
 8. współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej i wewnętrznej oraz realizowanie zaleceń pokontrolnych;
 9. opracowywanie zakresów czynności przez poszczególnych kierowników komórek organizacyjnych w stosunku do podległych pracowników;
 10. realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych związanych z opracowaniem
  i aktualizacją:
  • dokumentów do „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”;
  • planu podwyższania oraz obniżania stanów gotowości obronnej w jednostce organizacyjnej;
  • planu organizacji i rozwijania stanowiska kierowania kierownika jednostki;
  • dokumentów związanych z programowaniem obronnym;
  • innych dokumentów dotyczących przygotowań obronnych;
  • danych teleadresowych pracowników, dla potrzeb alarmowania i powiadamiania;
 11. realizowanie zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 12. opracowywanie materiałów do udostępniania jako informacja publiczna;
 13. wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnych z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej;
 14. przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów (instrukcji kancelaryjnej)
  i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentów do archiwum oraz ich brakowania;
 15. realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez Komendanta Powiatowego funkcji w powiatowym zespole reagowania kryzysowego;
 16. współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego;
 17. realizacja przedsięwzięć dotyczących organizacji KSRG na obszarze powiatu;
 18. współudział w organizacji i przeprowadzaniu szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych;
 19. prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej spraw prowadzonych przez komórkę organizacyjną zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami,
  w tym między innymi przestrzeganie zasad ochrony tajemnicy prawem chronionej;
 20. realizowanie zadań z zakresu kontroli zarządczej.

 

§ 8.  Zasady funkcjonowania i pełnienia służby w JRG nr 1 i JRG nr 2 oraz SK KP określa Regulamin pracy i służby Komendy Powiatowej PSP wydany w oparciu o Zarządzenie
KG PSP w sprawie ramowego regulaminu służby w jednostkach organizacyjnych PSP
oraz regulaminu musztry i ceremoniału pożarniczego.

 

 

§ 9. Zastępca Komendanta Powiatowego realizuje zadania z zakresu:

 1. prowadzenia dokumentacji dotyczącej informacji niejawnych oraz nadzorowania przestrzegania przepisów w tym zakresie, w myśl ustawy o ochronie informacji niejawnych
 2. całokształtu zagadnień związanych z przygotowaniami obronnymi w Komendzie Powiatowej oraz nadzoru nad poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji spraw obronnych.

 

§ 10. Do zadań Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego należy w szczególności:

 1. analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego  na obszarze powiatu oraz przygotowanie Komendy Powiatowej do organizacji działań ratowniczych,
  w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych,
  a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;
 2. opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
 3. przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń
  do właściwych służb, zgodnie z obowiązującymi procedurami;
 4. koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi
  w działania ratownicze na obszarze powiatu;
 5. przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;
 6. analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo – gaśniczych, innych podmiotów KSRG oraz jednostek OSP z terenu powiatu i przedstawianie wniosków
  w tym zakresie;
 7. zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę
  z Stanowiskiem Kierowania Komendanta Wojewódzkiego;
 8. sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki KSRG, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;
 9. współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia
  i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 10. przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować  w akcjach ratowniczych;

 

 1. nadzorowanie gotowości operacyjnej JRG oraz innych podmiotów KSRG, analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;
 2. przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
 3. przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie
  w zakresie operacyjnego zabezpieczenia sąsiednich obszarów chronionych;
 4. koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania KSRG;
 5. prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład KSRG  na obszarze działania;
 6. planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby Komendy Powiatowej i KSRG
  na obszarze powiatu oraz ewidencja stanu wyszkolenie członków OSP z terenu powiatu;
 7. planowanie, organizowanie i przeprowadzanie szkolenia członków OSP;
 8. inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów KSRG na obszarze powiatu;
 9. organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków dla strażaków systemu codziennego;
 10. nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy, a także prawidłowego i bezawaryjnego działania systemu funkcjonowania jednostek KSRG;
 11. zapewnienie niezawodnego i ciągłego działania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej;
 12. nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz wykorzystywanych w działalności Komendy Powiatowej;
 13.  planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania,
  a także systemów alarmowania na obszarze działania Komendy Powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 14. nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb Komendy Powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz ich alarmowania i dysponowania
  w obszary chronione;
 15. nadzorowanie i zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej i systemów teleinformatycznych funkcjonujących w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej;
 16. sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;
 17. wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;
 18. systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych
  w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej Komendy Powiatowej;
 19. analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie  sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej;
 20. realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;
 21. administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;
 22. nadzór nad stroną internetową Komendy Powiatowej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną;
 23. analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania Komendy Powiatowej;
 24. koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek KSRG na obszarze działania Komendy Powiatowej;
 25. sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności;
 26. prowadzenie ewidencji oraz rozliczanie czasu służby i pracy strażaków pełniących służbę w Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego, a także prowadzenie indywidualnych  kart  ewidencji  czasu  służby;
 27. ustalanie harmonogramu służby obejmującego okres rozliczeniowy oraz miesięcznych grafików służb zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także opracowywanie planu urlopów;
 28. realizacja zadań związanych z przygotowaniami obronnymi w komendzie zgodnie z powierzonym zakresem obowiązków.

 

§ 11.Do zadań Sekcji Kontrolno - Rozpoznawczej należy w szczególności:

 1. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;
 2. współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 3. inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;
 4. opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
 5. opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 6. analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie powiatu,
  w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się;
 7. opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków,
  innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;
 8. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania
  i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych;
 9. rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
 10. przygotowywanie projektu stanowiska Komendanta Powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;
 11. przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków,
  innych obiektów budowlanych oraz terenów;
 12. wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku
  w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska;
 13. wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych
  w znowelizowanych przepisach techniczno - budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;
 14. zapewnienie właściwego połączenia systemów monitoringu pożarowego z Komendą Powiatową oraz nadzór nad właściwym działaniem systemu w Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego;
 15. nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania Komendy Powiatowej;
 16. opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym;
 17. rozpatrywanie skarg i zażaleń mieszkańców w sprawach bezpieczeństwa pożarowego oraz innych zagrożeń;
 18. wdrażanie postanowień Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
  w sprawie spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego, w inny sposób niż to określono w przepisach techniczno-budowlanych;
 19. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych i łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;
 20. realizacja zadań związanych z przygotowaniami obronnymi w komendzie zgodnie z powierzonym zakresem obowiązków.

 

§ 12. Do zadań Sekcji Kadr i Organizacji należy w szczególności:

 1. realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej Komendanta Powiatowego;
 2. przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi
  w Komendzie Powiatowej oraz nadzór nad prawidłowym i terminowym przygotowaniem tych dokumentów dla pozostałych pracowników;
 3. opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy
  w Komendzie Powiatowej oraz ich bieżąca aktualizacja;
 4. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrzorganizacyjnych Komendy Powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
 5. ewidencjonowanie pieczęci i stempli w Komendzie Powiatowej;
 6. prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów
  i rencistów Komendy Powiatowej;
 7. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno-rentowej strażaków
  i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej;
 8. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej;
 9. prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków
  i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej;
 10. realizowanie zadań z zakresu planowania pracy Komendy Powiatowej;
 11. zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej Komendy Powiatowej;
 12. organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta Powiatowego;
 13. opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji
  i wytycznych Komendanta Powiatowego;
 14. prowadzenie i nadzorowanie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej
  w Komendzie Powiatowej;
 15. organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
 16. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej Komendy Powiatowej przez Oficera Prasowego;
 17. przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania Komendy Powiatowej;
 18. organizowanie systemu i koordynacja kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej;
 19. realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg
  i wniosków dla Komendy Powiatowej;
 20. prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendanta Powiatowego;
 21. prowadzenie ewidencji urlopów oraz rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy funkcjonariuszy systemu codziennego oraz pracowników cywilnych Komendy Powiatowej, nadzór nad rozliczaniem i ewidencjonowaniem czasu służby funkcjonariuszy systemu zmianowego;
 22. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem prawa do dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej;
 23. nadzór nad prowadzeniem kroniki Komendy Powiatowej;
 24. nadzór nad realizacją zagadnień z zakresu kontroli zarządczej;
 25. realizacja zadań związanych z przygotowaniami obronnymi w komendzie zgodnie z powierzonym zakresem obowiązków.

 

§ 13. Do zadań Sekcji  Finansów  należy w szczególności:

 1. sprawowanie nadzoru w imieniu Komendanta Powiatowego nad gospodarką finansową;
 2. prowadzenie rachunkowości Komendy Powiatowej;
 3. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
  1. wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Komendy Powiatowej,
  2. zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Komendę Powiatową,
  3. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  4. zapewnieniu terminowego ściągania należności;
 4. analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Komendy Powiatowej;
 5. prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
 6. nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku Komendy Powiatowej;
 7. prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych;
 8. planowanie budżetu w oparciu o dane zebrane z komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej;
 9. prowadzenie archiwum Komendy Powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj.  przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;
 10. realizacja zadań związanych z przygotowaniami obronnymi w komendzie zgodnie z powierzonym zakresem obowiązków.

 

§ 14.Do zadań Sekcji Kwatermistrzowsko - Technicznej należy w szczególności:

 1. administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji Komendy Powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
 2. opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną i wyposażenie osobiste;
 3. prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków;
 4. dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Komendy Powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
 5. zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty  KSRG na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań
  w ramach odwodów operacyjnych;
 6. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego Komendy Powiatowej;
 7. prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;
 8. likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
 9. sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja
  ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Komendy Powiatowej;
 10. prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu Komendy Powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych,
  a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódców JRG i kierowników komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej;
 11. systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą do spraw operacyjnych priorytetów w tym zakresie;
 12. realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej oraz z innych źródeł;
 13. prowadzenie postępowań z zakresu zamówień publicznych;
 14. prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;
 15. zapewnienie sprawności i niezawodności pojazdów oraz sprzętu silnikowego,
  a także przeprowadzanie corocznych przeglądów technicznych;
 16. obsługa transportowa komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej;
 17. prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami,  smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
 18. nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne Komendy Powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
 19. organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;
 20. wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego;
 21. nadzór nad realizacją spraw związanych z zagospodarowaniem zbędnych
  lub zużytych składników majątku;
 22. realizacja świadczeń z tytułu równoważnika pieniężnego w zamian
  za umundurowanie;
 23. nadzór nad terminowością i prawidłowością składanych oświadczeń mieszkaniowych;
 24. realizacja zadań związanych z przygotowaniami obronnymi w komendzie zgodnie z powierzonym zakresem obowiązków.

 

§ 15. 1.Do zakresu działania Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych należy w szczególności:

 1. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami                   oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
 2. wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym              oraz w ramach odwodów operacyjnych;
 3. wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych na bazie JRG Nr 1 w Ostródzie z zakresu:
  1. ratownictwa wodnego,
  2. ratownictwa technicznego;
 4. wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
 5. współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
 6. sporządzanie informacji ze zdarzenia oraz wymaganych załączników w związku
  z prowadzonymi działań ratowniczymi;
 7. dokumentowanie toku pełnienia służby, prowadzenie ewidencji oraz rozliczanie czasu służby i pracy strażaków pełniących służbę w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych,
  a także prowadzenie indywidualnych kart ewidencji czasu służby;
 8. ustalanie harmonogramu służby obejmującego okres rozliczeniowy oraz miesięcznych grafików służb zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także opracowywanie planu urlopów;
 9. prowadzenie ewidencji pracy strażaków w warunkach szkodliwych;
 10. przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych
  na przydzielonym obszarze chronionym;
 11. prowadzenie doskonalenia zawodowego strażaków pełniących służbę w JRG poprzez:
  1. realizację szkolenia w oparciu o ramowe roczne i szczegółowe miesięczne plany doskonalenia zawodowego,
  2. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach,
  3. prowadzenie okresowych sprawdzianów wiadomości i umiejętności,
  4. dokumentowanie doskonalenia zawodowego;
 12. realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG; organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków systemu zmianowego;
 13. prowadzenie bieżącej analizy i ewidencji wyszkolenia ogólnego i zawodowego,
  jak również zgłaszanie potrzeb oraz kierowanie strażaków na szkolenia i kursy uzupełniające;
 14. wystawianie opinii służbowych dla podległych funkcjonariuszy w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy;
 15. zapewnienie właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych strażaków;
 16. udział w aktualizacji:
  1. stanu gotowości operacyjnej,
  2. procedur ratowniczych,
  3. dokumentacji operacyjnej;
 17. udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych;
 18. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań zleconych do realizacji podległym funkcjonariuszom;
 19. sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem w ładzie i porządku użytkowanych pomieszczeń jednostki;
 20. analiza i przedkładanie wniosków w zakresie wycofania z użytkowania sprzętu zużytego i zbędnego;
 21. inicjowanie i zapewnienie nadzoru nad działaniami zmierzającymi do zapewnienia utrzymania gotowości operacyjno – technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
 22. współudział w planowaniu, organizowaniu i przeprowadzaniu szkoleń członków OSP;
 23. realizacja zadań związanych z przygotowaniami obronnymi w komendzie zgodnie z powierzonym zakresem obowiązków.

 

 1. Do zakresu działania Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 w Ostródzie należy pełnienie funkcji Oficera Prasowego Komendanta Powiatowego, zgodnie z przydzielonym zakresem obowiązków.

 

 1. Dozakresu działania Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 w Morągu w zakresie  realizacji spraw BHP należy w szczególności:
 2. prowadzenie kontroli warunków pracy i służby oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i służby;
 3. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy i służby;
 4. sporządzanie i przedstawianie Komendantowi Powiatowemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy i służby zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników i funkcjonariuszy PSP oraz poprawę warunków pracy i służby;
 5. przedstawianie Komendantowi Powiatowemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy i służby oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy i służby;
 6. ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań
  na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
 7. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności
  w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników i funkcjonariuszy PSP;
 8. uczestniczenie w pracach, powołanej przez Komendanta Powiatowego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy i służby oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy i służby, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

Wzory pieczęci i stempli

 

§ 16. Komenda Powiatowa używa:

 1. urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  w Ostródzie, woj. warmińsko-mazurskie”;
 2. urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  w Ostródzie,  woj. warmińsko-mazurskie”;
 3. pieczęci okrągłej o średnicy 20 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
  w Ostródzie, woj. warmińsko-mazurskie”;

 

 

 

 

 1. stempla nagłówkowego o treści:

 

/Godło/

KOMENDA POWIATOWA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w OSTRÓDZIE

 woj. warmińsko-mazurskie

 

 1. innych stempli służbowych i pomocniczych według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

 

§  17.1.Schemat struktury organizacyjnej Komendy Powiatowej określa załączniki nr 1.

2.Liczbę i rodzaj stanowisk w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej określa załącznik nr 2.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się